Jw or. යෙහෝවා දෙවිගේ සාක්ෂිකරුවන්: අපේ නිල වෙබ් අඩවියෙන් බයිබලය හා ......

Becoming a Witness. Get answers to questions you may have a

This is an authorized Web site of Jehovah’s Witnesses. It is for the distribution of publications and other information to Jehovah’s Witnesses worldwide.Bible-Reading Plans. Whether you want a daily Bible-reading plan, a historical overview, or a plan for beginners, this schedule will help. How Can the Bible Help Me? —Part 1: Exploring Your Bible. If you came across a huge ancient treasure chest, wouldn’t you be curious about what’s inside? The Bible is just such a treasure chest. The Watchtower—1995. The Watchtower—1994. The Watchtower—1993. The Watchtower—1992. The Watchtower—1991. The Watchtower—1990. The Watchtower—1989. The Watchtower—1988. The Watchtower—1987. 耶和華見證人簡介. 我們來自不同的民族,有不同的文化背景,説不同的語言,卻團結一心,為了共同的目標而努力。. 我們最重要的目標是尊崇 耶和華 上帝——宇宙萬物的創造主和聖經的作者。. 我們竭盡全力向 耶穌基督 學習,以 基督徒 的身分為榮。. 每個 ... Open my eyes so that I may see clearly the wonderful things from your law. —Ps. 119:18. Jesus loved the Holy Scriptures, and his feelings were prophetically expressed in the words found at Psalm 40:8: “To do your will, O my God, is my delight, and your law is deep within me.”. As a result, he was happy and successful in serving Jehovah. We come from hundreds of ethnic and language backgrounds, yet we are united by common goals. Above all, we want to honor Jehovah, the God of the Bible and the Creator of all things.We do our best to imitate Jesus Christ and are proud to be called Christians.Each of us regularly spends time helping people learn about the Bible and …1901. Rotherham (rh) 1897. King James Version (bi10) 1611. This is an authorized Web site of Jehovah’s Witnesses. It is a research tool for publications in various languages produced by Jehovah’s Witnesses. This is an authorized Web site of Jehovah’s Witnesses. It is a research tool for publications in various languages produced by Jehovah’s Witnesses. Music for Christian Worship. Play or download Christian songs used for praise and worship of Jehovah God. Vocal, orchestral, and instrumental audio recordings as well as sheet music are available. ORIGINAL SONGS. Bible Teachings. The Bible offers the best possible advice on life’s most difficult questions. Its value has been proved throughout the centuries. In this section, you’ll find out why you can trust the Bible, how you can get the most from it, and just how practical the Bible really is.— 2 Timothy 3:16, 17. Branch Offices of Jehovah’s Witnesses Consolidated. Learn two main reasons why we have consolidated over 20 branch offices. Every Bethel—our name for the world headquarters of Jehovah’s Witnesses and the branch offices—provides coordination and support for our global preaching work.V prvom rade chceme ctiť Jehovu, Boha Biblie a Stvoriteľa všetkého. Snažíme sa tiež čo najlepšie napodobňovať Ježiša Krista a hrdo nosíme označenie kresťania. Každý z nás pravidelne pomáha ľuďom spoznať Bibliu a dozvedieť sa niečo o Božom Kráľovstve. Jehovovými svedkami sa nazývame preto, lebo svedčíme, čiže ...We come from hundreds of ethnic and language backgrounds, yet we are united by common goals. Above all, we want to honor Jehovah, the God of the Bible and the Creator of all things.We do our best to imitate Jesus Christ and are proud to be called Christians.Each of us regularly spends time helping people learn about the Bible and …IQVIA Holdings News: This is the News-site for the company IQVIA Holdings on Markets Insider Indices Commodities Currencies StocksJehovove priče prihajamo iz številnih etničnih skupin in govorimo različne jezike, vendar pa nas družijo skupni cilji. Najpomembnejše nam je, da dajemo čast Jehovu, svetopisemskemu Bogu in Stvarniku vsega. Po najboljših močeh se trudimo posnemati Jezusa Kristusa in ponosni smo na to, da se imenujemo kristjani.JW Library is an official app produced by Jehovah's Witnesses. It includes multiple Bible translations, as well as books and brochures for Bible study. Bible. • Choose from various Bible translations. • Compare all available Bible versions by tapping a verse number. • View the associated material by tapping a footnote marker or reference ...Agoraphobia narrows your world, literally and figuratively. People with agoraphobia avoid certain situations o Agoraphobia narrows your world, literally and figuratively. People wi...The JW Library app is a powerful tool that allows users to access a wide range of Bible translations, publications, and study materials. The JW Library app offers an array of featu...We come from hundreds of ethnic and language backgrounds, yet we are united by common goals. Above all, we want to honor Jehovah, the God of the Bible and the Creator of all things.We do our best to imitate Jesus Christ and are proud to be called Christians.Each of us regularly spends time helping people learn about the Bible and … Vi lägger ner mycket tid på att hjälpa andra att lära sig mer om Bibeln och Guds rike. Eftersom vi vittnar om, dvs. berättar om, vår Gud Jehova och hans rike kallar vi oss Jehovas vittnen och inte ”Jehovas” som en del kallar oss. Utforska vår webbplats! Läs Bibeln online. Ta reda på fakta om oss och vad vi tror på. 8,816,562 —Jehovah’s Witnesses. 7,281,212 —Free home Bible courses conducted. 20,461,767 —Attendance at the annual Memorial of Christ’s death. 118,177 —Congregations. Jehovah’s Witnesses honor Jehovah, the God of the Bible and the Creator of all things. They are Christians who do their best to follow the example of …Inutusan ni Jehova ang mga Israelita noon na laging turuan ang mga anak nila tungkol sa kaniya. (Deut. 6:6, 7) Sa buong maghapon, maraming pagkakataon ang mga magulang na makipag-usap sa mga anak nila at turuan silang mahalin si Jehova.Halimbawa, maraming oras na magkasama ang tatay at ang anak na lalaki sa pagtatanim o pag-aani.We do our best to imitate Jesus Christ and are proud to be called Christians. Each of us regularly spends time helping people learn about the Bible and God’s …Woodward News: This is the News-site for the company Woodward on Markets Insider Indices Commodities Currencies StocksWoodward News: This is the News-site for the company Woodward on Markets Insider Indices Commodities Currencies StocksCongenital heart defects, problems with the structure of the heart, are the most common type of birth defect. Learn about diagnosis and treatment. Congenital heart defects (CHDs) a...We would like to show you a description here but the site won’t allow us.We’re in the middle of flu season, and everyone knows theres no better place to catch the disease than on an airplane on your way to that vacation you’ve been looking forward to fo...ONLINE LIBRARY. Welcome. This is a research tool for publications in various languages produced by Jehovah's Witnesses. For publication downloads, please visit jw.org. This is an authorized Web site of Jehovah’s Witnesses. It is a research tool for publications in various languages produced by Jehovah’s Witnesses.We de do everything wey we fit do to follow the example wey Jesus Christ Christ give us and we de happy say we be Christian. We de always help people learn wetin dey for Bible and we de help them learn about the Kingdom of God. As we de tell people about Jehovah God and e Kingdom, na e make we be Jehovah Witness. Check this website.Text Publication download options LIFE AND MINISTRY MEETING WORKBOOK January–February 2024 Our Christian Life and Ministry —Meeting Workbook. The Life and Ministry Meeting Workbook provides the schedule and study material for the weekly Bible-reading program and one of the weekly meetings of Jehovah’s Witnesses. Filipino Sign Language: Jehovah's Witnesses: Our official website provides online access to the Bible, Bible-based publications, and current news.Congenital heart defects, problems with the structure of the heart, are the most common type of birth defect. Learn about diagnosis and treatment. Congenital heart defects (CHDs) a...English Bibles. New World Translation of the Holy Scriptures. 2013. The Kingdom Interlinear Translation of the Greek Scriptures. New World Translation of the …Vi lägger ner mycket tid på att hjälpa andra att lära sig mer om Bibeln och Guds rike. Eftersom vi vittnar om, dvs. berättar om, vår Gud Jehova och hans rike kallar vi oss Jehovas vittnen och inte ”Jehovas” som en del kallar oss. Utforska vår webbplats! Läs Bibeln online. Ta reda på fakta om oss och vad vi tror på.Ons doen ons bes om Jesus Christus na te volg en is trots daarop om Christene genoem te word. Elkeen van ons bestee gereeld tyd daaraan om mense te help om oor die Bybel en God se Koninkryk te leer. Omdat ons getuig, of praat, oor Jehovah God en sy Koninkryk, staan ons bekend as Jehovah se Getuies. Kyk gerus wat ons webwerf bied.In today’s digital age, technology has made accessing information easier than ever before. The JW Library app is a valuable tool for Jehovah’s Witnesses, allowing them to access a ...Țări în care Martorii lui Iehova sunt închiși, uneori în condiții extreme, pentru că își practică credința și își exercită drepturile fundamentale. JW.ORG este site-ul oficial al Martorilor lui Iehova. Aici sunt prezentate evenimente actuale și alte știri despre Martorii lui Iehova de pe întregul glob.Feb 16, 2024 · JW Library is an app that includes multiple Bible translations, books and brochures for Bible study. It also has features such as bookmarks, history, search, and playlists for audio and video content. Formerly used by Jehovah’s Witnesses at their weekly Theocratic Ministry School, Service Meeting, and Congregation Bible Study.オーディオ版聖書の「ルカによる福音書」がオンラインで利用できるようになりました. jw.orgに新たに追加されたものです。. ビデオ,音楽,オーディオ・プログラム,聖書レッスンのツール,エホバの証人に関するニュースをご覧いただけます。.Jehovah's Witnesses is a nontrinitarian, millenarian, restorationist Christian denomination. As of 2023, the group reported approximately 8.6 million members involved in evangelism, with around 20.5 million attending the annual Memorial of Christ's death. The denomination is directed by a group of elders known as the Governing Body of Jehovah's Witnesses, … Additional Reference Works. This free online study Bible is an accurate, easy-to-read study edition of the Holy Bible. It includes pictures, footnotes, cross-references, and additional study tools. Todos nós dedicamos tempo à obra de ensinar as pessoas sobre a Bíblia e o Reino de Deus. Visto que damos testemunho, ou falamos, sobre Jeová Deus e seu …Iznad svega, želimo da iskazujemo čast Jehovi, Stvoritelju svega i Bogu o kom se govori u Svetom pismu. Iskreno se trudimo da sledimo primer Isusa Hrista i čast nam je što smo hrišćani. Svako od nas redovno odvaja vreme kako bi pomagao ljudima da saznaju više o Svetom pismu i Božjem Kraljevstvu. Budući da svedočimo, to jest govorimo o ...ON October 6, 2014, a trial arrangement for an English-language Internet television station called JW Broadcasting was launched. * Since August 2015, the programs have been translated into over 70 languages so that more brothers and sisters can enjoy these spiritually upbuilding broadcasts. Many viewers from around the world have expressed ... Browse our library of Bible-based publications. Read online or download the latest issues of the Watchtower and Awake! magazines and other items featured below. Listen to free audio books of our publications in many languages. Watch or download videos in many languages, including sign languages. BOOKS & BROCHURES. We come from hundreds of ethnic and language backgrounds, yet we are united by common goals. Above all, we want to honor Jehovah, the God of the Bible and the Creator of all things.We do our best to imitate Jesus Christ and are proud to be called Christians.Each of us regularly spends time helping people learn about the Bible and …When in the Turks, you better venture to the Blue Hills neighborhood for the weekly fish fry. Here, locally owned popups fry and grill late into the night. The good good…it isn’t h...As Jehovah’s Witnesses, we strive to adhere to the form of Christianity that Jesus taught and that his apostles practiced. This article summarizes our basic beliefs. God. We worship the one true and Almighty God, the Creator, whose name is Jehovah. ( Psalm 83:18; Revelation 4: 11) He is the God of Abraham, Moses, and Jesus.Reserve your student property today! Browse Properties. Book your valuation 24/7. Free valuation of your property with JW Wood. Chartered Surveyors. Independent Chartered Building Surveyors & RICS Registered Valuers. Land & New Homes. Vi lägger ner mycket tid på att hjälpa andra att lära sig mer om Bibeln och Guds rike. Eftersom vi vittnar om, dvs. berättar om, vår Gud Jehova och hans rike kallar vi oss Jehovas vittnen och inte ”Jehovas” som en del kallar oss. Utforska vår webbplats! Läs Bibeln online. Ta reda på fakta om oss och vad vi tror på. RISE News: This is the News-site for the company RISE on Markets Insider Indices Commodities Currencies Stocks This is an authorized Web site of Jehovah’s Witnesses. It is a research tool for publications in various languages produced by Jehovah’s Witnesses. エホバの証人は世界中にいて,人種や国籍は様々ですが,同じ目的で結ばれています。. 何よりも,すべてのものを創造した聖書の神 エホバ を賛美したいと思っています。. また, クリスチャン として, イエス・キリスト に倣おうと励んでいます。. 聖書 ... Jehovah's Witnesses is a nontrinitarian, millenarian, restorationist Christian denomination. As of 2023, the group reported approximately 8.6 million members involved in evangelism, with around 20.5 million attending the annual Memorial of Christ's death. The denomination is directed by a group of elders known as the Governing Body of Jehovah's Witnesses, …While on earth, Jesus showed great love for people, especially those who were poor and in distress. ( Matthew 9:36) He even sacrificed his life for the benefit of …Svi Jehovini svjedoci pomažu svojim bližnjima da bolje upoznaju Bibliju i saznaju što je Božje Kraljevstvo. Upravo zato što svjedočimo za Jehovu Boga i njegovo Kraljevstvo poznati smo pod imenom Jehovini svjedoci. Dobro došli na našu stranicu! Ovdje možete čitati Bibliju i saznati više o nama i našim vjerovanjima. ONLINE LIBRARY. Welcome. This is a research tool for publications in various languages produced by Jehovah's Witnesses. For publication downloads, please visit jw.org. This is an authorized Web site of Jehovah’s Witnesses. It is a research tool for publications in various languages produced by Jehovah’s Witnesses. This is an authorized Web site of Jehovah’s Witnesses. It is a research tool for publications in various languages produced by Jehovah’s Witnesses. 1977. Worldwide Security (ws) 1986. Worship God (wt) 2002. Young People Ask (yp) 1989. Young People Ask, Volume 1 (yp1) 2011. An index of all articles published in the 2023 Watchtower and Awake! magazines, listed by subject. Open my eyes so that I may see clearly the wonderful things from your law. —Ps. 119:18. Jesus loved the Holy Scriptures, and his feelings were prophetically expressed in the words found at Psalm 40:8: “To do your will, O my God, is my delight, and your law is deep within me.”. As a result, he was happy and successful in serving Jehovah. Meeting Workbooks. Kingdom Ministry. Brochures and Booklets. Tracts. Programs. Article Series. Manuals and Guidelines. This is an authorized Web site of Jehovah’s Witnesses. It is a research tool for publications in various languages produced by Jehovah’s Witnesses.Este sitio web ofrece información sobre las enseñanzas bíblicas, la Biblia, las noticias y las actividades de los testigos de Jehová. No contiene información … This is an authorized Web site of Jehovah’s Witnesses. It is a research tool for publications in various languages produced by Jehovah’s Witnesses. Jehovah's Witnesses is a nontrinitarian, millenarian, restorationist Christian denomination. As of 2023, the group reported approximately 8.6 million members involved in evangelism, with around 20.5 million attending the annual Memorial of Christ's death. The denomination is directed by a group of elders known as the Governing Body of Jehovah's Witnesses, … エホバの証人は世界中にいて,人種や国籍は様々ですが,同じ目的で結ばれています。. 何よりも,すべてのものを創造した聖書の神 エホバ を賛美したいと思っています。. また, クリスチャン として, イエス・キリスト に倣おうと励んでいます。. 聖書 ... Are you looking to explore a vast collection of Bible translations, publications, and study tools? The JW Library app is a powerful resource for Jehovah’s Witnesses and anyone inte...Ознайомтеся з нашою бібліотекою, яка містить журнали, електронні книжки, відео, музику та інші матеріали. Ці публікації, що ґрунтуються на Біблії, доступні сотнями мов і різними жестовими мовами.MARAEY and Marriott International have signed an agreement to build three distinct hotels in Maricá, Rio de Janeiro. Increased Offer! Hilton No Annual Fee 70K + Free Night Cert Off...Meqenëse japim dëshmi ose flasim për Perëndinë Jehova dhe për Mbretërinë e tij, njihemi si Dëshmitarë të Jehovait. Kërko në sitin tonë. Lexo Biblën online. Mëso më shumë për ne dhe për bindjet tona. Dëshmitarët e Jehovait: nga faqja jonë zyrtare mund të lexosh Biblën, botime biblike dhe lajmet e fundit. Në të ...Find an article that was recently featured on the home page of the jw.org website. Use this list of feature stories and topics for easy access to current and relevant information.PERPUSTAKAAN ONLINE. Menara Pengawal. Selamat Datang! Ini adalah sarana riset untuk berbagai publikasi dalam berbagai bahasa yang diproduksi oleh Saksi-Saksi Yehuwa. Untuk download publikasi, silakan kunjungi jw.org. Ini situs web resmi Saksi-Saksi Yehuwa.BIBLIOTECĂ ONLINE. Bun venit! Acesta este un instrument de cercetare a publicațiilor realizate de Martorii lui Iehova în diferite limbi. Pentru descărcarea publicațiilor, accesați jw.org. Acesta este un site autorizat al Martorilor lui Iehova.Pocházíme ze stovek etnických a jazykových skupin. Sjednocují nás však společné cíle. Především to, že uctíváme Boha Jehovu, který je autorem Bible a stvořitelem všech věcí.Usilovně se také snažíme napodobovat Ježíše Krista a hrdě se hlásíme k tomu, že jsme křesťané.Každý z nás pravidelně tráví čas tím, že pomáhá lidem dozvědět se něco …Luottamus poliitikkoihin vähenee – Mitä Raamattu sanoo? Raamattu varoittaa herkkäuskoisuudesta ja kertoo, mikä on ainoa luotettava ratkaisu ihmisten ongelmiin. Jw.org-sivustolla julkaistua uutta aineistoa, mm. videoita, musiikkia, kuunnelmia, julkaisuja Raamatun tutkimisen avuksi ja uutisia Jehovan todistajista.Mobile credit card processing allows merchants to sell products and accept card payments from almost anywhere with a smartphone or tablet. Retail | Buyer's Guide Updated April 26, ...Browse our library of Bible-based publications. Read online or download the latest issues of the Watchtower and Awake! magazines and other items featured below. Listen to free audio books of our …ものみの塔. オンライン・ライブラリー. ようこそ. 当サイトでは,エホバの証人が様々な言語で発行している出版物を調べることができます。. 次のサイトで出版物をダウンロードできます: jw.org. お知らせ. 次の言語が追加されました: Namibian Sign Language ...යෙහෝවා දෙවිගේ සාක්ෂිකරුවන්: අපේ නිල වෙබ් අඩවියෙන් බයිබලය හා ...This is an authorized Web site of Jehovah’s Witnesses. It is a research tool for publications in various languages produced by Jehovah’s Witnesses.Text Publication download options LIFE AND MINISTRY MEETING WORKBOOK January–February 2024. KNIHOVNA. ZPRÁVY. O NÁS. ProhlédnětFind answers to the most common questions. Find help for u Formerly used by Jehovah’s Witnesses at their weekly Theocratic Ministry School, Service Meeting, and Congregation Bible Study.You may have heard that he died for our sins. But could one sacrifice really benefit millions of people? On March 24, 2024, Jehovah’s Witnesses around the world will observe the annual Memorial of Jesus Christ’s death. Find out more about this special event. Svi Jehovini svjedoci pomažu svojim bližnjima da bolje upoznaju Bibli This is an authorized Web site of Jehovah’s Witnesses. It is a research tool for publications in various languages produced by Jehovah’s Witnesses.Sign in with one of these accounts ... MARAEY and Marriott International have signed an agreement to ...

Continue Reading